TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
75 4 lượt 79 2 lượt 39 15 lượt
05 3 lượt 94 2 lượt 46 14 lượt
10 3 lượt 01 1 lượt 49 14 lượt
29 3 lượt 07 1 lượt 81 14 lượt
49 3 lượt 08 1 lượt 85 14 lượt
81 3 lượt 23 1 lượt 44 13 lượt
84 3 lượt 24 1 lượt 04 12 lượt
96 3 lượt 33 1 lượt 19 12 lượt
99 3 lượt 36 1 lượt 31 12 lượt
08 2 lượt 42 1 lượt 42 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
91 1 lượt 91 1 lượt 92 2 lượt
90 1 lượt 90 1 lượt 58 3 lượt
87 1 lượt 89 1 lượt 26 3 lượt
80 1 lượt 88 1 lượt 14 3 lượt
78 1 lượt 87 1 lượt 13 3 lượt
77 1 lượt 85 1 lượt 06 3 lượt
71 1 lượt 82 1 lượt 00 3 lượt
68 1 lượt 81 1 lượt 86 4 lượt
67 1 lượt 77 1 lượt 73 4 lượt
65 1 lượt 75 1 lượt 51 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
00, 04, 06, 12, 15, 16, 21, 24, 25, 32, 38, 40, 41, 46, 51, 54, 60, 72, 76, 79, 82, 85, 86, 92, 98 00, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 78, 80, 83, 84, 86, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )