TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
08 4 lượt 03 2 lượt 08 17 lượt
32 4 lượt 10 2 lượt 32 17 lượt
04 3 lượt 20 2 lượt 33 17 lượt
10 3 lượt 77 2 lượt 82 16 lượt
18 3 lượt 86 2 lượt 69 15 lượt
33 3 lượt 00 1 lượt 41 13 lượt
41 3 lượt 07 1 lượt 43 13 lượt
44 3 lượt 08 1 lượt 68 13 lượt
47 3 lượt 09 1 lượt 77 13 lượt
80 3 lượt 13 1 lượt 06 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 98 1 lượt 51 2 lượt
97 1 lượt 92 1 lượt 56 3 lượt
94 1 lượt 91 1 lượt 31 3 lượt
93 1 lượt 82 1 lượt 96 4 lượt
92 1 lượt 69 1 lượt 95 4 lượt
91 1 lượt 62 1 lượt 61 4 lượt
90 1 lượt 59 1 lượt 48 4 lượt
87 1 lượt 55 1 lượt 37 4 lượt
85 1 lượt 49 1 lượt 35 4 lượt
84 1 lượt 30 1 lượt 02 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
01, 07, 09, 15, 23, 24, 25, 31, 35, 46, 48, 51, 52, 55, 57, 60, 61, 63, 64, 72, 74, 77, 79, 83, 95 01, 02, 04, 05, 06, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 99

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )