TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lồng cầu

TK theo lồng cầu XS Max 4D thứ 3, 23/02/2021

Số LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 3
(Đơn vị)
0 4 lượt 3 lượt 4 lượt 6 lượt
1 2 lượt 1 lượt 1 lượt 3 lượt
2 4 lượt 3 lượt 3 lượt 1 lượt
3 5 lượt 6 lượt 4 lượt 3 lượt
4 0 lượt 4 lượt 4 lượt 4 lượt
5 2 lượt 1 lượt 2 lượt 2 lượt
6 2 lượt 0 lượt 3 lượt 1 lượt
7 3 lượt 3 lượt 0 lượt 1 lượt
8 4 lượt 5 lượt 4 lượt 4 lượt
9 4 lượt 4 lượt 5 lượt 5 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )