Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ XS Mega

thống kê mega645 theo thứ

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ số Lần xuất hiện theo thứ xổ số Mega 6/45
01
0.00% 0 lượt
02
6.67% 2 lượt
03
0.00% 0 lượt
04
3.33% 1 lượt
05
6.67% 2 lượt
06
0.00% 0 lượt
07
3.33% 1 lượt
08
3.33% 1 lượt
09
0.00% 0 lượt
10
0.00% 0 lượt
11
0.00% 0 lượt
12
0.00% 0 lượt
13
3.33% 1 lượt
14
0.00% 0 lượt
15
3.33% 1 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
3.33% 1 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
0.00% 0 lượt
20
3.33% 1 lượt
21
0.00% 0 lượt
22
0.00% 0 lượt
23
6.67% 2 lượt
24
0.00% 0 lượt
25
3.33% 1 lượt
26
3.33% 1 lượt
27
0.00% 0 lượt
28
3.33% 1 lượt
29
3.33% 1 lượt
30
6.67% 2 lượt
31
3.33% 1 lượt
32
6.67% 2 lượt
33
0.00% 0 lượt
34
3.33% 1 lượt
35
0.00% 0 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
0.00% 0 lượt
38
3.33% 1 lượt
39
0.00% 0 lượt
40
3.33% 1 lượt
41
3.33% 1 lượt
42
3.33% 1 lượt
43
3.33% 1 lượt
44
6.67% 2 lượt
45
0.00% 0 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )